About

Click here for English

Waar Limmoed voor staat:

Limmoed is het Hebreeuwse woord voor leren; Leren van en met elkaar is de essentie van Limmoed. Limmoed is de naam van een wereldwijde beweging (Limmud) van Joodse leer, seminars en conferenties. Limmoed wordt grotendeels door vrijwilligers georganiseerd en door deelnemers gedraaid.

Limmoed Nederland verwacht dat iedereen respectvol met elkaar omgaat: vrijwilligers, sessiegevers en deelnemers gelijk. Limmoed mengt zich niet in het legitimeren of ontkrachten van religieuze of politieke standpunten en niet in debatten tussen of binnen Joodse stromingen. Leergierigheid en openheid staan voorop. Daarom stimuleren wij debatten om van elkaar te leren en niet om het eigen gelijk op te leggen. In alle openbare ruimtes nemen we de Sjabbat en het kasjroet in acht. We willen een thuis bieden voor iedereen, hoe je je Jodendom ook beleeft. Deze principes komen tot uiting in de kernwaarden en uitgangspunten. 

Klik hier voor een youtube video over Limmud (in het engels; opent op nieuw tabblad).

Klik hier voor een impressie van voorgaande jaren.

Hier vind u onze Child Protection Policy, in samenwerking met Limmud EU.

Bestuur:

Het bestuur van Limmoed Nederland bestaat uit 3 leden:

Lisette van Lieshout- voorzitter,
Bar Vingerling – secretaris, en
Benjamin Cohen – penningmeester.

Activiteitencommissie: Lisette van Lieshout, Albert Ringer, Benjamin Cohen, Peter Luijendijk, Nada Joppe, Marloes Schoonheim, Tijne Berg, Judith von Hunnius, Gita Hacham, Anneloes ter Horst.

Klik hier voor informatie betreffende de ANBI status.

 

What Limmud stands for:

Limmud is the Hebrew word for learning/study; learning from and with each other is the essence of Limmud. Limmud is the name of a worldwide movement of grassroots-organised Jewish learning seminars and conferences year round. Limmud is mainly volunteer-run and participant driven.

Wherever you find yourself, Limmud will take you one step further on your Jewish journey. You can  read more about Limmud’s mission.

Limmoed Netherlands expects everyone to treat each other with respect: volunteers, speakers and participants alike. Limmoed does not get involved in legitimizing or disproving religious or political views, nor in debates between or within Jewish movements. Inquisitiveness and openness are paramount. That is why we encourage debaters to learn from each other and not to be right. In all public areas, we observe Shabbat and Kashrut. We want to provide a home for everyone, irrespective of how you experience your Judaism. These principles are reflected in the core values and principles.

Here you’ll find our Child Protection Policy, in cooperation with Limmud EU.

Click here for a youtube video about Limmud (opens in a new window).

Click here for an impression of previous years.

Board:

The board of Limmoed Nederland consists of 3 members:

 

Lisette van Lieshout- chairwoman,
Bar Vingerling – secretary, and
Benjamin Cohen – treasurer.

Activities committee: Lisette van Lieshout, Albert Ringer, Benjamin Cohen, Peter Luijendijk, Nada Joppe, Marloes Schoonheim, Tijne Berg, Judith von Hunnius, Gita Hacham, Anneloes ter Horst.

Click here for information concerning our ANBI (Dutch charity) status (in Dutch).

Scroll naar boven